Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LASSO EVENT & EXPO SOLUTIONS

Gevestigd en kantoorhoudend te (2371 DT) Roelofarendsveen aan de Conservenweg 92
KvK-nummer: 69720223

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lasso B.V. (hierna: “opdrachtnemer”) en op alle overeenkomsten die Lasso B.V. sluit met een wederpartij (hierna verder te noemen: “opdrachtgever”) en voorts op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden, waaronder die van opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en hierdoor uitgesloten.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden,
gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4 Indien deze algemene voorwaarden vertaalde worden vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal zal in geval van mogelijke verschillen in teksten die het gevolg van deze vertaling zijn de Nederlandse tekst prevaleren.

Artikel 2: Aanbiedingen en Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden schriftelijk dan wel per e-mail uitgebracht.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens (waaronder maatvoering, kleurstelling en materialen), tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid op te leggen heffingen, transport en verpakking, tenzij anders is overeengekomen.
2.4. Het schriftelijke, dan wel per e-mail gedane, aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of, bij ontbreken van een termijn, gedurende tien werkdagen na dagtekening.
2.5 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
2.6 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.7 De nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet aan.
2.8 (Aanvullende) afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van opdrachtnemer of andere personen die als vertegenwoordiger van opdrachtnemer optreden binden opdrachtnemer allen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk dan wel per e-mail door een daartoe bevoegde functionaris van opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens (waaronder maatvoering, kleurstelling en materialen), tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden, ongeachte uit welke hoofde, met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend
zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5.5. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5.6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5.7. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4, 5 en 6 van dit artikel te voldoen.
5.8. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Omvang van het werk
6.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
6.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk
of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op
of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 7: Wijzigingen in het werk
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende
factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8: Uitvoering van het werk
8.1. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer niet op zijn eigen bedrijfslocatie plaatsvinden, zorgt opdrachtgever ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
8.2. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer niet op zijn eigen bedrijfslocatie plaatsvinden, draagt opdrachtgever het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.
8.3. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 9: Oplevering van het werk
9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
9.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
9.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen
van het werk.

Artikel 10: Huur opslagruimte
10.1 Een huurovereenkomst ter zake opslagruimte wordt voor onbepaalde tijd aangegaan met een minimum looptijd van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
10.2 Voor zover de in lid 1 bedoelde huurovereenkomst voor een bepaalde looptijd is overeengekomen, dan wordt na afloop daarvan de looptijd telkens met aansluitende perioden van één maand verlengd behoudens opzegging door één van de partijen.
10.3 Een huurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan door de opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd; deze huurovereenkomst is enkel opzegbaar tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn als beschreven in lid 4.
10.4 Opzegging vindt schriftelijk of per e-mail plaats tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
10.5 De huurprijs wordt berekend per m2 en geldt op de datum van ingang van de huurovereenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd de huurprijs éénmaal per 12 maanden te herzien. De herziene huurprijs is niet eerder van toepassing dan 30 dagen nadat opdrachtnemer de herziene huurprijs aan de huurder heeft aangekondigd.
10.6 Eventuele kortingen, waaronder mede begrepen huurvrije perioden, worden door opdrachtnemer gegeven op uitdrukkelijke voorwaarde dat de huurder zijn betalingsverplichtingen stipt blijft nakomen. Door overschrijding van geldende betalingstermijnen vervalt iedere aanspraak op korting terstond en zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.
10.7 De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd. Zodra opdrachtgever in verzuim is met zijn betalingsverplichting, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever de toegang tot de gehuurde ruimte alsmede de opgeslagen zaken te ontzeggen en voorts is opdrachtnemer gerechtigd de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden.
10.8 De voor opdrachtgever opgeslagen roerende zaken dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever jegens opdrachtnemer. Opdrachtgever verpandt alle bij opdrachtnemer opgeslagen zaken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart hierdoor uitdrukkelijk tot de verpanding bevoegd te zijn en voorts dat op de verpande zaken geen beperkte rechten rusten.
10.9 Ingeval van parate executie van verpande zaken is de opdrachtnemer niet gehouden tot mededeling aan opdrachtgever als bedoeld in artikel 3:249 BW.
10.10 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan aan de in het gehuurde opgeslagen zaken. Opdrachtgever is verplicht de door hem opgeslagen zaken afdoende te verzekeren tegen de risico’s van onder meer brand, blikseminslag, ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stoom en neerslag, rook, roet, knagen en vandalisme na braak.
10.11 Eventuele aanspraken van opdrachtgever op schadevergoeding in relatie tot opgeslagen zaken vervallen door tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van de aansprakelijkheid, en in ieder geval door tijdsverloop van één jaar na het einde van de huurovereenkomst.
10.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan om onder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer om de gehuurde opslagruimte onder te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen of te dulden dat derden de opslagruimte geheel of ten dele in gebruik hebben of houden.
10.13 De huur eindigt door schriftelijke opzegging als bedoeld in lid 4, door faillissement van opdrachtgever en door ontbinding door opdrachtnemer wegens verzuim van opdrachtgever. Uiterlijk op de laatste dag voor het eindigen van de huur, dient opdrachtgever alle voor hem opgeslagen zaken uit de opslagruimte te verwijderen behoudens indien opdrachtnemer zijn pandrecht of recht van retentie uitoefent. Zo lang na eindigen van de huur van opslagruimte de opdrachtgever niet daadwerkelijk alle voor hem opgeslagen zaken heeft verwijderd en ongeacht of opdrachtnemer zijn pandrecht of recht van retentie uitoefent, is opdrachtgever een vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan de gebruikelijke huurprijs voor opslag vermeerderd met 50%.
10.14 Voor geval de huur is geëindigd en de opdrachtgever in verzuim is met zijn betalingsverplichting of ontruimingsverplichting, is de opdrachtnemer door opdrachtgever reeds nu voor alsdan gemachtigd om alle voor opdrachtgever opgeslagen zaken, ter beoordeling van opdrachtnemer, te (doen) vernietigen, afvoeren, opslaan, hergebruiken of krachtens pandrecht of recht van retentie te executeren.

Artikel 11: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 12: Overmacht
12.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
12.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
12.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen
de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke
ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
12.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
12.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot a) het bedrag dat met opdracht, exclusief BTW, gemoeid is of b) indien dit tot een hoger bedrag leidt, die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of
ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is en dat in het betreffende geval door de verzekering van opdrachtnemer wordt vergoed.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst
tegen deze schade verzekeren;
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig
deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen
prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.3. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten.
14.4. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.5. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of
welke andere grondslag dan ook.
14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend.
Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van EUR 250,- per dag met een maximum van
EUR 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling door opdrachtgever wordt binnen dertig dagen na factuurdatum gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan wel (in geval er geen betalingstermijn is overeengekomen) niet binnen 8 werkdagen nadat opdrachtgever ter zake door opdrachtnemer in gebreke is gesteld het verschuldigde bedrag aan opdrachtnemer heeft voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
17.3 Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever of indien opdrachtgever niet overeenkomstig artikel 18 zekerheid stelt, heeft opdrachtnemer het recht zijn verplichtingen en de oplevering van zijn werk zonder nadere melding daarvan aan de wederpartij op te schorten. De levertermijn zal hiermee automatisch opschuiven met de periode van vetraging.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn
onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW indien deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer
bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met
een minimum van EUR 100,-. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel
(hoofdsom incl. rente):
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
Verstrekken in de vorm van een in het zakelijke verkeer gebruikelijke bankgarantie of borgstelling. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden
en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op betaling van het overeengekomen door opdrachtgever verschuldigde bedrag dan wel, indien dit tot een hoger bedrag leidt, het totaalbedrag van alle vermogensschade van opdrachtnemer, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. De bevoegde rechter bij Rechtbank Den Haag neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.